Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Karolina Legierska - Kancelaria Radcy Prawnego
Prawo pracy

Do zakresu usług należy:

1. Reprezentacja Klienta przed sądami powszechnymi w sprawach:

 • dochodzenia przez pracodawcę roszczeń od pracownika, wynikających ze stosunku pracy i z nim związanych między innymi: odszkodowania za szkodę wyrządzoną w mieniu pracodawcy, odszkodowania za bezzasadne rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia przez pracownika, odszkodowania za naruszenie zakazu konkurencji, zwrotu nadpłaconego wynagrodzenia itp.
 • odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę
 • odwołania od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia
 • sprostowania treści świadectwa pracy
 • odwołania od ukarania karą porządkową
 • o zapłatę zaległego wynagrodzenia
 • zadośćuczynienie, odszkodowanie z tytułu mobbingu
 • odszkodowaniem z tytułu naruszenia zakazu równego traktowania w zatrudnieniu
 • a także innych sprawach z zakresu prawa pracy

 • o zapłatę zaległego wynagrodzenia
 • zadośćuczynienie, odszkodowanie z tytułu mobbingu
 • odszkodowaniem z tytułu naruszenia zakazu równego traktowania w zatrudnieniu
 • a także innych sprawach z zakresu prawa pracy

2. Przygotowanie i opiniowanie umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, itp.

 

3. Opracowywanie regulacji, składających się na wewnętrzne prawo pracy, w tym regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania i innych.

 

4. Doradztwo prawne w zakresie prawa pracy dla pracowników i pracodawców, w tym polityki zatrudnienia ze szczególnym uwzględnieniem cywilnoprawnych form zatrudnienia (umowa o świadczenie usług, umowa o dzieło, samozatrudnienie, kontrakt menedżerski).

Prawo ubezpieczeń społecznych

 • sporządzanie odwołań od decyzji organów rentowych (ZUS) oraz reprezentowanie Klientów w postępowaniu przed organem rentowym oraz przed sądami ubezpieczeń społecznych we wszystkich tego rodzaju sprawach

 

 • sporządzanie sprzeciwów od orzeczeń lekarza orzecznika ZUS

 

 • doradzanie i reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych o przeniesienie odpowiedzialności za długi spółki z tytułu ubezpieczeń społecznych na członka jej zarządu

 • doradzanie w sprawach o rentę, emeryturę oraz innego rodzaju świadczenia;

 

 • sporządzanie i opiniowanie wniosków o udzielenie ulg w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne.