Polityka prywatności

Karolina Legierska - Kancelaria Radcy Prawnego
Polityka prywatności FAQ

Ochrona Danych Osobowych

Ochrona Twoich danych osobowych jest dla mnie priorytetem, dokładam wszelkich starań, by Twoje dane były bezpieczne i to niezależnie od obowiązującej mnie tajemnicy zawodowej, a sen z powiek spędzały Ci jedynie problemy prawne, z którymi do mnie przychodzisz – oczywiście do czasu, póki nie przekażesz ich Kancelarii.

 

Poniżej przedstawiam Ci najważniejsze informacje w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z świadczeniem przeze mnie usług na Twoją rzecz.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Jeżeli jesteś moim klientem, bądź wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych administratorem Twoich danych jest Karolina Legierska Kancelaria Radcy Prawnego w Warszawie.

Jak możesz się ze mną skontaktować?

We wszystkich sprawach możesz skontaktować się zgodnie z informacjami w zakładce Kontakt

Jakie dane osobowe są przetwarzane?

W przypadku kontaktowania się ze mną przez formularz, zawarty na stronie internetowej, przetwarzam następujące dane: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.

 

Jeżeli jesteś moim klientem – w zależności od zleconej sprawy mogę przetwarzać następujące Twoje dane osobowe: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, nazwę działalności, adres do korespondencji, zamieszkania, numer NIP, numer REGON, numer PESEL, datę urodzenia, informacje o zdrowiu, płci, stanie cywilnym, dane dotyczące zdrowia, przynależność do związków zawodowych, wizerunek, itd.

W jakich celach przetwarzam Twoje dane?

W celu:

  1. wykonania zawartej umowy (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  2. wykonania ciążących obowiązków prawnych, takich jak obowiązki podatkowe, wystawianie i przechowywanie faktur (Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości)
  3. ustalenia, obrony i dochodzenia moich roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej (Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw).
  4. marketingu bezpośredniego usług własnych. Możemy wykorzystywać do tego Twój adres e-mail, adres zamieszkania – wtedy wysyłam komunikację na Twoją skrzynkę poczty elektronicznej. (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 17 Prawa Telekomunikacyjnego w zw. z art. 10 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną).
Komu przekazywane są Twoje dane?

W celu zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług i jak najlepszej organizacji, Twoje dane mogą być przekazywane dostawcom usług niezbędnych do realizacji Twojego zlecenia (np. zewnętrznej firmie księgowej, informatycznej, dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim i pocztowym).

Czy Twoje dane trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy? (EOG)

Nie przekazuję Twoich danych poza obszar EOG. W przypadku korzystania z usług dostawców np. w zakresie wsparcia informatycznego Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej, wówczas gdy Komisja Europejska stwierdzi, że państwo trzecie zapewnia odpowiedni stopień ochrony.

Jak długo będą przetwarzane Twoje dane osobowe?

Jeśli jesteś moim klientem wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

 

Z zastrzeżeniem tego terminu, jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego.

 

Po zakończeniu Twojej sprawy, masz prawo do odbioru wszystkich przekazanych mi dokumentów oraz dokumentów i pism otrzymanych z sądu lub organu, przed którym prowadziłam Twoją sprawę – zgodnie z art. 28 pkt 11 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego. Jeżeli się na to nie zdecydujesz dokumenty, pisma, itd. Będą przeze mnie przechowywane do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń w konkretnej sprawie.

 

Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

Czy musisz podać mi swoje dane osobowe?

Ze względów rachunkowych czy podatkowych mam obowiązek prawny przetwarzania Twoich danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy imiennego rachunku. Podanie numeru telefonu czy adresu e-mail jest dobrowolne, lecz ich niepodanie utrudni prawny kontakt i realizację umowy.

 

Ponadto większość danych jest niezbędna do przygotowania dla Ciebie dokumentów (np. projektu umowy) bądź pisma wszczynającego postępowanie przed sądem lub organem (m.in. imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL lub NIP, itd.).

Profilowanie

Nie dokonujemy profilowania.

Jakie masz uprawnienia?

Masz prawo dostępu do swoich danych, możesz żądać ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień – skontaktuj się z nami telefonicznie, mailowo, lub odwiedź nas w naszej siedzibie.

Zgoda

Jeżeli Twoje dane osobowe przetwarzam na podstawie zgody – masz prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych przed momentem cofnięcia zgody ani w zakresie, w jakim Twoje dane osobowe przetwarzamy w oparciu o inną podstawę przetwarzania danych (np. w celu wykonania naszych obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Prawo sprzeciwu

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli podstawą jest tzw. klauzula prawnie uzasadnionego celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub interes publiczny (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). W takiej sytuacji nie będę przetwarzać Twoich danych objętych sprzeciwem na tej podstawie. Przepisy przyznają mi jednak prawo do odmowy wykonania tego wniosku, jeżeli po mojej stronie wystąpią ważne prawnie uzasadnione podstawy do ich dalszego przetwarzania, nadrzędne wobec przysługujących Ci interesów, praw i wolności albo podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w dowolnym momencie możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w takim celu. Po przyjęciu takiego wniosku nie będę przetwarzać Twoich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Jeśli masz wątpliwości w zakresie ochrony Twoich danych osobowych, zachęcam Cię do bezpośredniego kontaktu ze mną.

Informuję także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.