Baza Danych o Odpadach (BDO) ostatnie dni na rejestrację. Czy musisz się zarejestrować?

Karolina Legierska - Kancelaria Radcy Prawnego

Grudzień 2019 roku upłynął pod znakiem BDO, czyli bazy danych o produktach, opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Od stycznia 2020 r. przedsiębiorcy wpisani do Rejestru BDO będą w tym systemie prowadzić ewidencję i sprawozdawczość odpadów.

          Kto powinien się zarejestrować w BDO?

Obowiązek rejestracji na wniosek spoczywa na podmiotach, do których stosuje się następujące ustawy:

 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach m.in.transportujący odpady, sprzedający lub pośredniczący w obrocie, wytwórcy odpadów zobowiązani do ich ewidencji).

 

Wytwórca odpadów: każdy, czyja działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów), oraz każdy, kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów. Wytwórcą odpadów jest również każdy, kto wytwarza odpady w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej.

 

Co do zasady wszystkie firmy produkcyjne i przemysłowe, które w ramach swojej działalności wytwarzają odpady w ilościach większych niż wymienione w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.

 

Zobowiązane będą np. salony kosmetyczne, gabinety stomatologiczne, gabinety lekarskie, sklepy spożywcze, warsztaty rzemieślnicze czy firmy budowlane, warsztaty naprawy samochodów, lakiernicy, itd.

 

Zwolnione są podmioty, które produkują odpady mogące być traktowane jako komunalne, niezawierające odpadów niebezpiecznych np. makulatura, opakowania, meble i inne odpady wielkogabarytowe. Zatem obowiązkowi rejestracji nie będą podlegać podmioty prowadzące drobną działalność usługową: księgowość, doradztwo, kancelarie prawne, krawcowe, itd., o ile nie wytwarzają odpadów innych niż komunalne, czy innych odpadów, niż zwolnione na podstawie w/w rozporządzenia np. tonerów do drukarek – 5 kg w skali roku.

 

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (organizacje odzysku opakowań, dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych lub produktów w opakowaniach, eksportujących odpady opakowaniowe, opakowania lub produkty w opakowaniach, prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, wprowadzających opakowania lub produkty w opakowaniach, organizacje samorządu gospodarczego)

 

 Jako wprowadzającego produkty w opakowaniach należy rozumieć przedsiębiorcę, który:

– wprowadza do obrotu produkty w opakowaniach pod własnym oznaczeniem rozumianym jako znak towarowy lub pod własnym imieniem i nazwiskiem lub nazwą, których wytworzenie zlecił innemu przedsiębiorcy;

– pakuje produkty wytworzone przez innego przedsiębiorcę i wprowadza je do obrotu;

– prowadzi punkt handlowy powyżej 500 m2, sprzedając produkty pakowane w takim punkcie lub prowadzi więcej niż jeden punkt handlu detalicznego o łącznej powierzchni handlowej powyżej 5000 m2, sprzedając produkty pakowane w tych punktach.

 

Wprowadzeniem do obrotu jest także odpłatne albo nieodpłatne udostępnienie opakowań lub produktów w opakowaniach po raz pierwszy na terytorium kraju, w celu używania lub dystrybucji. Za wprowadzenie do obrotu uważa się także import opakowań lub produktów w opakowaniach, wewnątrzwspólnotowe nabycie opakowań lub produktów w opakowaniach, dokonywane na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej.

 

UWAGA: np. sklep internetowy, który kupuje produkty wprowadzone przez innego przedsiębiorcę do obrotu dostarczając towar do odbiorcy końcowego np. kurierem, pakuje towar w koperty lub kartony podlega rejestracji w BDO jako wprowadzający produkty w opakowaniach – art. 8 pkt. 23 lit. b ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (stanowisko Dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami).

 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach

 

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

 

Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

 

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej

 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

 

[maxbutton id=”3″ ]