Renta odroczona – kolejna wygrana z PZU na Życie S.A.

Karolina Legierska - Kancelaria Radcy Prawnego

Photo by Leon Seibert on Unsplash

           WYROK SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE

Sąd Okręgowy w Warszawie wydał kolejny wyrok, w którym dokonał waloryzacji świadczenia pośmiertnego należnego powodowi na podstawie umowy dobrowolnego ubezpieczenia renty odroczonej. Sąd uznał powództwo w całości, zasądzając na rzecz powoda ponad 260.000,00 zł oraz koszty procesu.

           BONUS UMOWNY NIE STANOWI PODWÓJNEJ WALORYZACJI

W wydanym wyroku Sąd:

    • obciążył pozwaną w 70 % a powoda w 30 % skutkami hiperinflacji i zmiany ustroju dokonując waloryzacji świadczenia;
    • uwzględnił stanowisko powoda, zgodnie z którym w sprawie należało uwzględnić wartość nominalną wpłaconych składek, powiększonych o bonus 2 % wskazany w umowie, a następnie tak obliczoną kwotę poddać waloryzacji według kryterium przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia;
    • nie uwzględnił zarzutu pozwanej, że powód domaga się podwójnej waloryzacji umownej i sądowej

[maxbutton name=”renty”]

Obliczę wysokość zwaloryzowanego świadczenia z uwzględnieniem bonusu umownego

Obliczę wysokość zwaloryzowanego świadczenia z uwzględnieniem bonusu umownego

Przedstawię kilka wariantów wyliczeń i dochodzenia roszczenia

Sporządzę wezwanie i pozew oraz skutecznie będę repreznetować Cię w sądzie

[maxbutton id=”6″ ]